BUSINESS COACHING

Vaskooli Business Coaching

Business coaching on menetelmä, jota käyttäen autan sinua, teitä, heitä ja/tai häntä hyödyntämään täyden potentiaalin ja saavuttamaan liiketoiminnallisesti tärkeiksi asetetut tavoitteet. Kyseessä on valmennusprosissi tavoitteiden saavuttamista varten, jossa coach vastaa siitä, että asikkaan prosessi etenee kohti tavoitetta ja fokus pysyy. Asiakas itse vastaa muutoksen käytännön toteuttamisesta. Asiakas voi olla yksilö, tiimi tai ryhmä yksilöitä.

Potentiaalin ymmärtäminen ja käyttöön valjastaminen on palkitsevaa ja tuottavaa niin yksittäiselle asiakkaalle, kuin koko organisaatiollekin. Valmennusprosessia voisikin kutsua tuetuksi matkaksi kohti haluttua tulevaisuutta, jossa kaikki voittavat.

Business coaching on prosessi, jonka kesto määritellän tavoitteen mukaan. Tapaamiset ovat noin 2 viikon välein.

MIKSI PANOSTAA BUSINESS COACHINGIIN?

Business coachingin vaikutuksia on tutkittu esimerkiksi Yhdysvalloissa jo vuosikymmeniä, Suomessakin jo vuosia enenevässä määrin. Tutkimusten mukaan coachauksella on mm. seuraavanlaisia tuloksia ja hyötyjä:
 
fav-hippu

Coachatut henkilöstön edustajat ovat tyytyväisempiä uraansa ja urakehitykseensä. Business coaching tukee näin osaajien sitouttamista ja henkilöstön kehittämistä organisaation ja yksilöiden tarpeiden mukaan.

fav-hippu

Business coaching tehostaa ajanhallintataitoja. Tiimin business coaching tehostaa merkittävästi tiimityöskentelytaitoja.

fav-hippu

Palauttaa 5-7 kertaisena takaisin sen, mitä siihen sijoitetaan. 86% coachingiin panostaneista yrityksistä raportoi saaneensa takaisin siihen sijoittamansa panoksen, ja enemmänkin.

fav-hippu

70 % coachatuista kertoo työnsä laadun parantuneen coachauksen myötä. Coaching kehittää suorituskykyä ja kykyä asettaa ja saavuttaa tavoitteita.

fav-hippu

80% coachatuista kertoo coaching lisänneen itseluottamustaan. Coaching parantaa valmiuksia johtaa liiketoimintaa, valmiutta tuottaa ratkaisuja sekä kykyä sopeutua muutokseen ja epävarmuuteen.

fav-hippu

Business coaching kehittää käsitystä omasta kyvykkyydestä, omista kyvyistä menestyä ja saavuttaa tavoitteita. Business coaching kehittää ratkaisukeskeisyyttä sekä kykyä viedä läpi muutoksia.

fav-hippu

Coachatuista 70% kertoo viestintätaitojensa kehittyneen coachingin ansiosta. Coaching parantaa vuorovaikutustaitoja ja monipuolistaa tapoja ajatella.

Lähteinä mm. : ICF; Kupias, Päivi: Toimijuus työssä. Tukena työnohjaus, coaching, mentorointi ja fasilitoint; Elouise Leonard-Cross: Developmental coaching: Business benefit – fat or fad? An evaluative study to explore the impact of coaching in the workplace. International Coaching Psykology Review / Vol. 5 No. 1 March 2010.

MILLAISISSA TILANTEISSA BUSINESS COACHINGISTA ISOIN HYÖTY?

Johtajuudessa kasvun ja kehittymisen tukena.

Henkilökohtaisissa ja tiimin tai työyhteisön muutostilanteissa.

Uralla kehittymisen tukena.

Yksilön tai tiimin uuden roolin haltuunottotilanteessa.

Omien tai tiimin toiminta- ja ajattelutapojen kehittämisen tukena

Vaskooli Business Coaching

Business coaching on ryhmälle tai yksilölle ulkopuolinen, puolueeton ja luottamuksellinen haastaja, kuuntelija, pallottelija ja ajatuskumppani. Coach auttaa tarkastelemaan asioita eri kulmista ja havaitsemaan erilaisia mahdollisuuksia. Coaching toimii erinomaisena tukena kehittämisen, toimeenpanon ja jalkauttamisen yhteydesä. Business coaching on hyödyllistä vaikkapa seuraavissa tilanteissa:

  • Yrityksen, tiimin, ryhmän tai yksilön vahvuudet eivät ole selvillä tai niitä ei ole otettu tehokkaasti hyötykäyttöön. Tästä johtuen ilmenee turhautuneisuutta ja resursseja tuhlataan.
  • On tiettyjä selkeitä tavoitteita, joiden läpikäymiseen ja joissa kehittymiseen kaivataan määrätietoisuutta.
  • Organisaation jäsen on ottamassa haltuun jotain uutta osaamista tai vastuuta ja muutoksen sujuvuus halutaan varmistaa tukemalla yksilön mahdollisuuksia keskittyä ja uudistua.
  • Organisaatiossa on tiimi tai yhteistyöryhmä, jonka optimaalisen yhteistyön muodostuminen halutaan varmistaa.
Business coaching on sijoitus yrityksen tärkeimpään pääomaan – työntekijöihin. Business coaching on erinomainen kehityksen tuki niin coachauksen kohteelle (yksilö, tiimi tai ryhmä) ja mitä merkittävimmissä määrin myös työnantajaorganisaatiolle. Parhaimmillaan coachaus on valmennettavien henkilöiden tuottavuutta, tehokkuutta ja luovuutta voimistava sijoitus.  Business coaching tyypillisimmillään maksaa itsensä monin kerroin takaisin lisäämällä itseohjautuvuutta, paljastamalla ja nostamalla käyttöön potentiaalia ja voimistamalla sitoutumista & vastuunkantoa.
 
Coachaus ei vastaa osaamisen puutteisiin, eikä coachaukseen voi siirtää esimiestyön tehtäviä. Onkin varmasti tilanteita, joihin coachauksen sijaan sopii paremmin jokin muu tuki. Esimerkiksi mentorointi ja sparraus ovat toimintamalleja, joissa siirretään keskeisesti myös substanssiosaamista. Business coaching on vahva ratkaisu silloin, kun halutaan nimenomaan muuttaa tai ainakin uudelleensuunnata jotakin toiminta- tai ajattelutapaa.
 
Vaskooli Coachingin tarjoama business coaching -palvelu on ICF:n sertifioimaa ja noudattaa ICF:n eettisiä sääntöjä.

Business coachingin tavoitteenasetanta

Valmennusprosessi aloitetaan (ja päätetään) pääsääntöisesti kolmen osapuolen keskustelulla, jossa ovat läsnä valmennettava, valmennettavan esimies sekä coach. Coach ei aseta tavoitetta, mutta tukee tarvittaessa  tavoitteen tarkentamisessa ja konkretisoinnissa.

Varsinaiset coaching-sessiot valmennettavan kanssa ovat täysin luottamuksellisia. Coaching-sessioita on noin kahden viikon välein. Suurimmat kehitysaskelet otetaan tavallisesti nimenomaan sessioiden välillä, tavallisissa työpäivissä. Tavoite voi prosessin aikana elää ja muuttua.

Pidemmissä coaching-prosesseissa järjestetään puolivälin tienoilla uusi kolmen tahon keskustelu, jossa voidaan käydä läpi prosessin etenemistä sekä esimiehen, että valmennettavan näkökulmasta.

VALMENNUSPROSESSIN KULKU

Business coaching tukee coachattavaa kohti asiakkaan omaa ja organisaation liiketoimintaa palvelevaa tavoitetta. Business coachingin keskeinen ero muihin coachauksiin onkin ensisijaisesti siinä, että tavoitteenasetannassa otetaan aina huomioon myös yrityksen tavoitteet. Coaching voi olla erittäin vaikuttavaa ja tulokset varsin kauaskantoiset, mikäli sekä coachattava asiakas, että tilaava työnantajaorganisaatio ovat aidosti sitoutuneet kehitysprosessiin.

Coaching-sessiot ovat keskustelua ja reflektointia, jotka vaativat paikan, jossa valmennettava pystyy aidosti keskittymään ja rauhoittumaan. Tämä paikka voi olla neukkari, puiston penkki tai vaikkapa metsä. Mikään ei estä sessioiden toteuttamista myöskään kahvilassa tai jopa matkustaessa – tärkeintä on se, että valmennettavalla itsellään on tällöin mahdollisuus syventyä ajatuksiinsa turvallisesti ja luottamuksellisesti. Sessiot voidaankin toteuttaa varsin hyvin osin puhelimitse tai muita etäyhteyksiä käyttäen.  Ensimmäinen coachaus on hyvä olla kasvotusten tai videopalaverina.

Business coachingin keskiössä on erilaisten vaihtoehtojen hahmottaminen ja ratkaisujen teko, kehittyminen yhdessä coachin tuella tavoitetta kohti. Coachaus on oivalluttamista, vastuuttamista ja keskittymisen ohjausta tärkeimpiin asioihin. Vastaukset eivät ole coachilla, eikä coach neuvo. Vastaukset tai kyky löytää vastaukset ovat asiakkaalla – aina niitä ei vain ole yksin helppo hahmottaa. Tavoitteena on voimavarojen, vahvuuksien ja potentiaalin löytäminen ja niiden tehokas käyttöönotto.

Sessioiden kesto on tavallisesti tunnista puoleentoista tuntiin. Session alla on hyödyllistä olla hiukan aikaa rauhoittua. Suurimmat askelet otetaan kuitenkin tyypillisesti sessioiden välissä, työelämän arjessa. Business coaching ei siis ole yhtä kuin sen käsittämät sessiot. Business coaching on laajempi prosessi, jossa sessiot ovat kehityksen välitarkastelun kohtia.