Business coaching on valmennusprosessi tavoitteiden saavuttamista varten. Prosessissa pilkotaan kehitys pieniksi toteutuskelpoisiksi palasiksi, joilla on aikataulu ja toteutussuunnitelma. Coach vastaa siitä, että asiakkaan prosessi etenee kohti tavoitetta ja fokus pysyy. Asiakas itse vastaa muutoksen käytännön toteuttamisesta. Business coachingin ytimessä on tavoitteellisuuden ja vastuuttamisen ohella vielä löytymättömän, tai jo tiedostetun, potentiaalin ottaminen vahvemmin käyttöön.

Vaskooli Business Coaching

Potentiaalin ymmärtäminen ja käyttöön valjastaminen on palkitsevaa ja tuottavaa niin yksittäiselle asiakkaalle, kuin koko organisaatiollekin. Valmennusprosessia voisikin kutsua tuetuksi matkaksi kohti haluttua tulevaisuutta, jossa kaikki voittavat.

Business coaching toimii oivallisena tukena vaikkapa seuraavissa tilanteissa:

  • Yrityksen, tiimin, ryhmän tai yksilön vahvuudet eivät ole selvillä tai niitä ei ole otettu tehokkaasti hyötykäyttöön. Tästä johtuen ilmenee turhautuneisuutta ja resursseja tuhlataan.
  • On tiettyjä selkeitä tavoitteita, joiden läpikäymiseen ja joissa kehittymiseen kaivataan määrätietoisuutta.
  • Organisaation jäsen on ottamassa haltuun jotain uutta osaamista tai vastuuta ja muutoksen sujuvuus halutaan varmistaa tukemalla yksilön mahdollisuuksia keskittyä ja uudistua.
  • Organisaatiossa on tiimi tai yhteistyöryhmä, jonka optimaalisen yhteistyön muodostuminen halutaan varmistaa.

Business coaching on sijoitus yrityksen tärkeimpään pääomaan – työntekijöihin. Business coaching on erinomainen kehityksen tuki niin coachauksen kohteelle (yksilö, tiimi tai ryhmä) ja mitä merkittävimmissä määrin myös työnantajaorganisaatiolle. Parhaimmillaan coachaus on valmennettavien henkilöiden tuottavuutta, tehokkuutta ja luovuutta voimistava sijoitus.  Business coaching tyypillisimmillään maksaa itsensä monin kerroin takaisin lisäämällä itseohjautuvuutta, paljastamalla ja nostamalla käyttöön potentiaalia ja voimistamalla sitoutumista & vastuunkantoa.

Coachaus ei vastaa osaamisen puutteisiin, eikä coachaukseen voi siirtää esimiestyön tehtäviä. Onkin varmasti tilanteita, joihin coachauksen sijaan sopii paremmin jokin muu tuki. Esimerkiksi mentorointi ja sparraus ovat toimintamalleja, joissa siirretään keskeisesti myös substanssiosaamista. Business coaching on vahva ratkaisu silloin, kun halutaan nimenomaan muuttaa tai ainakin uudelleensuunnata jotakin toiminta- tai ajattelutapaa.

Vaskooli Coachingin tarjoama business coaching -palvelu on ICF:n sertifioimaa ja noudattaa ICF:n eettisiä sääntöjä.

Valmennusprosessi aloitetaan (ja päätetään) pääsääntöisesti kolmen osapuolen keskustelulla, jossa ovat läsnä valmennettava, valmennettavan esimies sekä coach. Ellei esimiestä ole olemassa (coachauksen kohteena on vaikkapa yksinyrittäjä), jää aloituskeskustelu ja tavoitteenasetanta valmennettavan ja coachin väliseksi.

Coach ei aseta tavoitetta, mutta voi tarvittaessa tukea esimerkiksi tavoitteen tarkentamisessa ja konkretisoinnissa. Varsinaiset coaching-sessiot valmennettavan kanssa ovat täysin luottamuksellisia, käydyistä keskusteluista esimiehelle vietävät asiat päättää coachattava itse. Coaching-sessioita on noin kahden viikon välein, mutta suurimmat kehitysaskelet otetaan tavallisesti nimenomaan sessioiden välillä, tavallisissa työpäivissä.

Pidemmissä coaching-prosesseissa järjestetään lähtökohtaisesti puolivälin tienoilla uusi kolmen tahon keskustelu, jossa voidaan käydä läpi prosessin etenemistä sekä esimiehen, että valmennettavan näkökulmasta. Coaching-prosessin lopussa tällainen keskustelu käydään kolmannen kerran. Pitkissä prosesseissa on mukana myöhemmin käytävä reflektointikeskustelu coachattavan kanssa, jolloin käydään läpi prosessin hyötyjä ja soveltamista tulevaisuuteen.

Business coaching tukee coachattavaa kohti asiakkaan omaa ja organisaation liiketoimintaa palvelevaa tavoitetta. Business coachingin keskeinen ero muihin coachauksiin onkin ensisijaisesti siinä, että tavoitteenasetannassa otetaan aina huomioon myös yrityksen tavoitteet. Coaching voi olla erittäin vaikuttavaa ja tulokset varsin kauaskantoiset, mikäli sekä coachattava asiakas, että tilaava työnantajaorganisaatio ovat aidosti sitoutuneet kehitysprosessiin.

Coaching-sessiot ovat keskustelua ja reflektointia, jotka vaativat paikan, jossa valmennettava pystyy aidosti keskittymään ja rauhoittumaan. Tämä paikka voi olla neukkari, puiston penkki tai vaikkapa metsä. Mikään ei estä sessioiden toteuttamista myöskään kahvilassa tai jopa matkustaessa – tärkeintä on se, että valmennettavalla itsellään on tällöin mahdollisuus syventyä ajatuksiinsa turvallisesti ja luottamuksellisesti. Sessiot voidaankin toteuttaa varsin hyvin osin puhelimitse tai muita etäyhteyksiä käyttäen, mutta vähintäänkin ensimmäinen coachaus on hyvä olla kasvotusten.

Business coachingin keskiössä on erilaisten vaihtoehtojen hahmottaminen ja ratkaisujen teko, kehittyminen yhdessä coachin tuella tavoitetta kohti. Coachaus on oivalluttamista, vastuuttamista ja keskittymisen ohjausta tärkeimpiin asioihin. Vastaukset eivät ole coachilla, eikä coach neuvo. Vastaukset tai kyky löytää vastaukset ovat asiakkaalla – aina niitä ei vain ole yksin helppo hahmottaa. Tavoitteena on voimavarojen, vahvuuksien ja potentiaalin löytäminen ja niiden tehokas käyttöönotto.

Sessioiden kesto on tavallisesti tunnista puoleentoista tuntiin. Session alla on hyödyllistä olla hiukan aikaa rauhoittua. Suurimmat askelet otetaan kuitenkin tyypillisesti sessioiden välissä, työelämän arjessa. Business coaching ei siis ole yhtä kuin sen käsittämät sessiot. Business coaching on laajempi prosessi, jossa sessiot ovat kehityksen välitarkastelun kohtia.