Tietosuojaseloste

Kuka rekisteriä pitää

Vaskooli Kiinteistökehitys Oy
Joensuunkatu 7
24100 Salo
040 575 3629

Vastuu- ja yhteyshenkilö

Sini Piintilä
sini.piintila@vaskooli.com
040 575 3629

Rekisterin nimi

Vaskooli Coachingin asiakas- ja markkinointirekisteri

Keiden tietoja käsittelemme

Käsittelemme tietojasi, mikäli olet

  • Asiakas
  • Potentiaalinen asiakas
  • Yhteistyökumppani
  • Verkkosivujemme käyttäjä

Miksi käsittelemme tietojasi

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. Rekisterin tarkoitus on Vaskooli Coachingin tuottamien palveluiden käyttäjiä koskevien tietojen kerääminen ja käyttäminen palvelun suunnitteluun ja toteutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä tarjouksien tekoon. Lisäksi tietoja käytetään business cochingin sertifiointiin liittyvään raportointiin pyydettäessä coaching-kattojärjestö ICF:lle. Rekisteriin voidaan kerätä myös asiakaspalautetta. Rekisterin tarkoitus on myös edellä lueteltujen tietojen säilyttäminen lain edellyttämällä tavalla.

Mitä tietoja käsittelemme

Käsittelemme ainoastaan em. tarkoitusten kannalta välttämättömiä tietoja. Kyseisiä tietoja ovat nimi, titteli, yrityksen nimi ja yhteystiedot. Coachingasiakkaiden osalta säilytämme ja käsittelemme prosessin keskusteluihin liittyviä muistiinpanoja prosessin keston ajan.

Mistä hankimme tiedot

Pääsääntöisesti sinulta itseltäsi tai palvelun suosittelijalta, maksajalta tai loppukäyttäjältä. Markkinointitarkoituksissa saatamme kerätä tietosi julkisesti verkossa. Verkkosivuilla vieraillessasi kertyy sinusta myös tietoa.

Miten luovutamme tietoja säännönmukaisesti

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuoliselle, ellemme ole lain tai viranomaisen puolelta siihen pakotettuja. Mikäli ostamaasi palvelutuotteeseen kuuluu yrityksemme ulkopuolisen palvelutuottajan palvelu, on tietojenkäsittelyä ja siirtoa tälle sopimuskumppanille varten laadittu erilliset sopimuskohdat kanssasi tehtyyn sopimukseen.

Miten luovutamme tietoja säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, mutta tietoja voidaan siirtää käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään, huolehditaan henkilötietosuojan riittävästä tasosta. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa luvatta, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta, sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten.

Miten suojaamme rekisterin

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja tuhotaan, kun sitä ei liiketoiminnallisista syistä enää tarvita. Sähköinen aineisto on asianmukaisesti suojattu ja siihen pääsevät käsiksi ainoastaan määrätyt henkilöt henkilökohtaisin salasanoin. Tietoja kerätään aineistoihin vain välttämättömiltä osin.

Miten voit tarkastaa tietosi

Sinulla on oikeus tarkastaa kaikki tiedot, mitä sinuun liittyen rekisteristä löytyy. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle ja mukaan tulee liittää kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

Miten voit vaatia tietosi korjattavaksi tai poistettavaksi

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen virheelliseksi osoittama tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkistaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojensa käsittelyyn antamansa suostumus ja vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Miten kauan käsittelemme tietojasi

Säilytämme tietojasi vain rekisterin käyttötarkoituksen vaatiman ajan. Tiedot poistetaan, kun niiden säilyttämiselle ei enää ole liiketoiminnallista perustetta tai asianomainen itse lakiin perustuen vaatii tietojaan poistettavaksi. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille. Voimme säilyttää tai käsitellä tietoja toimintamme kehittämiseksi tai tilastollisia tarkoituksia varten, mutta tällöin muutamme ne anonyymiksi.